คำจำกัดความ
“Again Gamer” ให้หมายถึงเว็บไซด์ Againgamer.com หรือ https://againgamer.com
“ผู้ใช้งาน” ให้หมายถึงบุคคลทั่วไปหรือสมาชิกที่เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ เพื่อ อ่าน ดู โพสท์ข้อความ แสดงความคิดเห็นภายในเว็บไซต์
“ข้อมูล” ให้หมายถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ อันเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า อื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายสอดคล้องกับที่กล่าวข้างต้น

ข้อสงวนสิทธิ์
Again Gamer ให้บริการเว็บไซต์ แก่บุคคลทั่วไปและสมาชิกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อยังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการ ใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อ Again Gamer ใน ความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น
Again Gamer ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้ บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน บริษัทไม่สามารถรับ รองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดย Again Gamer หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดย Again Gamer หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้ บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

การสมัครเป็นสมาชิก

  • กรอกข้อมูลปัจจุบันและมีความเป็นจริงอย่างถูกต้องของผู้ใช้บริการในการสมัครสมาชิก
  • ผู้ใช้บริการที่มีสถานะเป็นสมาชิก จะต้องรับผิดชอบรักษาในการเข้าถึงบัญชีของตนอย่างเคร่งครัด
  • ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกและมีบัญชีแล้ว จะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสและการเข้าถึงบัญชีของตนอย่างเคร่งครัด สมาชิกจะ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บัญชีของตนไม่ว่าโดยตนเองเป็นผู้ใช้หรือโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ใช้บัญชีของนามของตนเองก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก การโพสท์ข้อความหรือรูปภาพ หรือการใช้บริการในเว็บไซต์ ตลอดจนการสมัครสมาชิก จะเป็นการดำเนินการผ่านระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ การรับรู้ และการอนุมัติของ Again Gamer